นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (ต่อไปนี้เรียกว่า “PFG”, “เรา”)  ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมาย

1. เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่จะได้มีผลบังคับใช้ต่อไป รวมถึงกฎหมายลำดับรองอื่น ๆ ที่บัญญัติโดยอาศัยอำนาจตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกโดยรวมว่า “กฎหมาย”) รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

ประเภทของข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
  
ข้อมูลส่วนตัว• คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
• เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ
• สัญชาติ ประเทศที่พำนัก
• ข้อมูลแสดงตัวตันที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็น
    สำหรับเราในการตรวจสอบ การรู้จักตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบ
    ยืนยันตัวตน การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
    การฉ้อโกงหลอกลวง
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์
  
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ• ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ข้อมูลตำแหน่ง และ
    สถานที่ทำงาน
• หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล
• ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
    หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (เช่น ไอดีไลน์ (LINE ID))
• หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (สำหรับกรณีชาวต่างชาติ)
• ข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารและวิธีการชำระเงิน
  
ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน• ข้อมูลตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรนักเรียน/ นักศึกษา
• อาชีพและสาขาอาชีพ
• ตำแหน่ง อายุงานปัจจุบัน
• รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ
  
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ• ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้บริการ ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
    การค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูล
    การเข้าชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์
    และบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เราไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน หากแต่ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่านเพื่อประกอบการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เช่น ศาสนาตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเชื้อชาติตามที่ปรากฏในสำเนาหนังสือเดินทางของบางประเทศ ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่นำลักษณะเด่นทางพฤติกรรมของการลงลายมือชื่อดังกล่าวมาใช้สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อนั้น) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่เรามีความจำเป็นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการเป็นคราว ๆ ไปเมื่อต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน

(ต่อไปในนโยบายฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) หรือกฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เราจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเฉพาะกรณีที่เราสามารถกระทำได้โดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม

บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า  10  ปี  เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า  10  ปี  ที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่เรา แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่เรา ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ก. เพื่อพิจารณาการเข้าทำสัญญา และ/หรือดำเนินการตามความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท ฯ ตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ฯ และเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบ และการยกเลิกธุรกรรม
 • ข. เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
 • ค. เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
 • ง. เพื่อการลงทะเบียน การระบุตัวตน (identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) หรือการตรวจสอบ (due diligence) หรือ การรู้จักตัวตนของลูกค้า
 • จ. เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากท่านหรือในนามของท่าน
 • ฉ. เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประเมิน พัฒนา ศึกษาและวิจัย เพื่อระบุปัญหา การแก้ปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราที่ท่านจะได้รับต่อไป
 • ช. เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับเรา

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเรากับท่านได้

2.2 เราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ก. เพื่อการพิจารณากลุ่มลูกค้าเพื่อการนำส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ฯ หรือการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม
 • ข. เพื่อนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม งานอีเว้นท์ หรือการประชุมที่เราจัดขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น การลงทะเบียนเข้างาน)
 • ค. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ / หรือ สิทธิพิเศษที่ท่านร้องขอ หรือการแจ้งสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • ง. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการประเภทเดียวกัน / ใกล้เคียงกับที่ท่านมีอยู่กับเรา
 • จ. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เช่น การให้สิทธิประโยชน์และของรางวัล)
 • ฉ. เพื่อวิเคราะห์ วิจัย และ / หรือ จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการภายในองค์กรของเรา
 • ช. เพื่อดำเนินการทางการตลาด การนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงข่าวสาร คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และโปรโมชั่นที่คัดสรรอย่างเหมาะสม และการออกกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ซ. วัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากท่าน

2.3 เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เช่นข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ ตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของบางประเทศซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของท่านเพื่อเข้ารับบริการ รวมถึงข้อมูลประวัติสุขภาพ เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการบางประเภทของเราเท่านั้น โดยเราจะขอความยินยอมจากท่านในแต่ละครั้งที่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

2.4 ท่านรับทราบว่าเราอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ระบุในข้อ 1 ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อเรา หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใด ๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อเรา

2.5 เราอาจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องขออนุญาต

3. ช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราโดยตรง หรือ เข้าร่วมกิจกรรม ค้นหา ผ่านช่องทางให้บริการ และ / หรือ ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของเรา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถาม นามบัตร การประชุม อบรม สัมมนา งานอีเว้นท์ สันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การพบปะ หรือช่องทางอื่นใด

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น บริษัทที่ร่วมออกผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการกับเรา ผู้ให้บริการข้อมูล ลูกค้าของเรา สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่น

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2 หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น หรือในบางกรณี ท่านอาจอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเหล่านั้นอีกด้วย โดยที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
1) บริษัทในเครือของเรา
2) พันธมิตรทางธุรกิจ
3) ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึง
แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริการจัดการหรือให้บริการอื่น ๆ แก่เรา เช่น
บริษัทรับส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน บริษัทผู้ตรวจสอบ บริษัทคู่ค้าสื่อ
โฆษณาและการตลาด บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล
4) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

5. การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลในประการอื่นโดย PFG หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ระบุในข้อ 4 ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย  เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เราอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมต่อการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทย ไปยังสถานที่ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของเรา หรือไปยังบุคคลภายนอกที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในระดับที่น่าพอใจเท่านั้น ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องเทียบได้กับระดับความคุ้มครองในประเทศหรือเขตการปกครอง หรือดินแดน ที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หลังจากระยะเวลาดังกล่าว เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของเราโดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

7. มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค มาตรการเชิงบริหารจัดการ และมาตรการป้องกันทางกายภาพ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน สภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เก็บรวบรวม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เราได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสม การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ นโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและรูปแบบการดำเนินงานของเรา

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

8.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เราอาจให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

8.2 สิทธิในการแก้ไข

ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

8.3 สิทธิในการลบ

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในบางกรณี

8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราดำเนินการโดยไม่ได้อาศัยความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

8.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือที่เราได้จัดเก็บโดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา 24 (3) ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

8.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

8.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเราจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9. การใช้คุกกี้

เราจะเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน และเราจะใช้ Cookie เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

1) เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราได้อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของท่าน เพื่อที่เราจะนำไปพัฒนาให้สามารถ
ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 1194399 หรือที่ email: [email protected] สถานที่ติดต่อ : 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กรณีที่ท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ www.nautilusonlineshop.com แล้วส่งมายังช่องทางการติดต่อข้างต้น

หากท่านสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่อีเมล : [email protected]

11. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเรา และการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้ว่าจะกระทำโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่แยกต่างหากจากของเรา

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

13. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์  www.nautilusonlineshop.com

ฉบับเดือน เมษายน 2565


การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

• สิทธิในการลบข้อมูล

• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล

• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล

• สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

แบบคำขอถอนความยินยอม

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอม
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบคำขอ โปรดติดต่อ ทางอีเมล [email protected]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อ่านรายละเอียดนโยบายการใช้คุกกี้ที่นี่

บันทึกการตั้งค่า